Estatuts

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, NORMATIVA APLICABLE, ÀMBIT TERRITORIAL I FUNCIONAL, DURADA, DOMICILI I FINALITATS.

Article 1.Denominació i normativa aplicable.

L’ASSOCIACIÓ DOBLATGE UNIDA BARCELONA, DUB es constitueix segons la legislació vigent com a Associació sense ànim de lucre, a l’empara de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical i pel Reial decret 416/2015, de 29 de maig, sobre dipòsit d’estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials.  En conseqüència, d’acord amb el que estableix l’articulat d’aquesta llei, tindrà personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per obrar.

DUB és un organisme de caràcter sindical sense afany de lucre, auto gestor i autònom, que agrupa i representa els artistes (actors, actrius, directors i directores) de Doblatge professionals, i autors de doblatge (ajustadors/ajustadores professionals) de Catalunya.

Article 2. Domicili i Àmbit territorial.

2.1. El domicili de I ‘associació s’estableix a Barcelona, carrer Àlaba núm. 61, 3r pis.

2.2. L’Associació desenvoluparà les seva activitat principal dins l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 3. Durada.

L’Associació es constitueix per temps indefinit, i la seva dissolució s’ha de dur a terme de conformitat amb les lleis vigents i els preceptes que contenen aquests estatuts.

Article 4. Finalitats.

4.1Constitueixen els fins de l’Associació:

-Aglutinar els intèrprets i professionals de la veu enregistrada i ajustadors/es entorn dels valors que ens són comuns i promoure els interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals, tant individuals com a col·lectius dels associats.

– La negociació col·lectiva, el plantejament de conflictes col·lectius, el diàleg social i la participació institucional en els organismes públics de les administracions laborals

– Programar les accions adients per aconseguir millores socials i econòmiques per a les persones associades i/o intervenir en tot allò que afecti, directa o indirectament, la professió.

-Promocionar el sector i la relació amb els mitjans de comunicació.

-Organitzar i representar els intèrprets i professionals de la veu enregistrada i ajustadors/es en la defensa dels seus interessos i els del  Doblatge.

-Vetllar pel prestigi, la qualitat i la dignitat de la professió.

-Procurar assessorament, defensa i gestió a les persones associades, en l’àmbit laboral, drets de la propietat intel·lectual, i sobre la pròpia veu i imatge, o de qualsevol altra qüestió relacionada amb la professió en doblatge i en locucions/publicitat.

Sempre que es plantegin qüestions d’ordre laboral, siguin individuals o col·lectives, l’Associació podrà actuar coordinadament amb els sindicats de classe.

-Establir les relacions oportunes amb els organismes oficials i administracions públiques per facilitar informació i traslladar les necessitats i problemàtica del treball artístic en Doblatge.

-Intervenir en totes aquelles accions que puguin afectar la professió.

-Promoure i impulsar totes les activitats que contribueixin a proporcionar un major reconeixement i prestigi professional i artístic dels associats en particular, i de la professió en general.

4.2- Per aconseguir les seves finalitats, l’Associació realitza les activitats següents:

– Realització d’una tasca d’informació per als professionals i per al públic en general sobre les especificitats de la professió del doblatge, per explicar-ne els usos, drets i deures, les bones practiques i les evolucions del sector.

– Realització d’una tasca pedagògica i orientativa pels nous membres de la professió.

– Elaboració d’un codi ètic de la professió.

– Creació de Comissions i grups de Treball.

– Elaboració i preparació de Plataformes de treball per aconseguir disposar d’un Conveni col·lectiu sectorial o, subscriure Pactes d’empresa amb Estudis de doblatge o qualsevol altre acord que atorgui seguretat jurídica als professionals del Doblatge.

– Participació i col·laboració amb entitats tant públiques com privades que tinguin vinculació amb els interessos de l’Associació.

– Organització de jornades i activitats per als associats.

– Prestació de serveis als associats per al seu desenvolupament professional.

En queda exclòs lot ànim de lucre.

CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS. ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D’ASSOCIAT.

Article 5.1 Poden formar part de l’associació les persones físiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. En concret, poden ser-ne socis els artistes i/o ajustadors/es que treballin per compte d’empreses del sector del doblatge i sonorització d’obres audiovisuals dins l’àmbit territorial de l’associació i que reuneixin les condicions següents:

– Complir aquests estatuts.

-Haver intervingut professionalment, com a mínim, en deu (10) activitats professionals en el decurs de l’any. S’entén per activitat professional el treball de caràcter retribuït per compte aliena.

5.2. També podran ser-ne socis treballadors a l’atur o qui hagi cessat la seva activitat per incapacitat o jubilació.

5.3. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

5.4. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

5.5.Podran participar activament a l’associació (sense ser-ne socis) com a “membres adherits” aquelles persones que realitzin o hagin realitzat un o diversos cursos destinats a la seva professionalització. Les condicions que els diferencien dels associats de ple dret de DUB les determinarà, en cada cas, la Junta Directiva.

6.-Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit i ha d’estar signada, a l’atenció del càrrec de Junta Directiva, Secretaria General de l’associació, acompanyada dels documents que acreditin el compliment de qualsevol dels apartats de l’article 5. La Junta Directiva prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

7.-L’afiliació a l’ associació comporta inherentment el pagament de la quota que fixa l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, i de conformitat amb aquests estatuts. L’esmentada quota s’aplica per igual a tots els membres de l’associació.  La sol·licitud d’ingrés implica l’acceptació d’aquests Estatuts.

8.- Són drets dels membres de l’associació:

8.1. Assistir a les reunions de l’Assemblea General i a aquelles  a les quals sigui convocat.

8.2. Expressar lliurement les seves opinions en les Assemblees, i emetre el seu vot.

8.3. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

8.4. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

8.5. Intervenir en el govern i en les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

8.6  Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

8.7 Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració, situació econòmica de l’associació i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació, així com accedir a la informació que correspon al funcionament, gestió i cens actualitzat de l’Associació, sempre respectant la privacitat individual segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals. La petició per part de l’afiliat a tenir accés a conèixer la situació econòmica de l’associació, es produirà de manera fefaent. Tanmateix l’associat rebrà i tindrà accés a aquesta informació per mitjans telemàtics en les assemblees generals ordinàries convocades a l’efecte.

8.8 Éssers escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinaries.

8.9 Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

8.10 Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableix i/o tingui a la seva disposició.

8.11 Formar part dels grups de treball.

8.12 Posseir un exemplar dels Estatuts.

8.13 Consultar els llibres de l’associació.

9.- Són deures dels membres de l’associació:

9.1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

9.2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

9.3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

9.4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

9.5 Vetllar per la dignitat de la professió i el prestigi de l’Associació.

9.6 Servir els càrrecs pels quals hagin estat escollits i hagin acceptat.

10.- Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

10.1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

10.2. No satisfer les quotes fixades.

10.3. No complir les obligacions estatutàries.

CAPÍTOL III. ÒRGANS RECTORS. 

Article 11. Òrgans Rectors.

Seran òrgans rectors de l’Associació:

a) L’Assemblea General.

b) La Junta Directiva.

Article 12. Assemblea General.

  1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi.
  2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
  3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 13. Facultats de l’Assemblea General.

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Escollir la Junta Directiva i aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.

b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c) Modificar els estatuts.

d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.

f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

i) Conèixer les sol·licituds per a ésser soci, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.

j) Ratificar, si s’escau, la baixa disciplinaria i les altres sancions imposades per la Junta Directiva, per faltes molt greus.

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació i aquells pels quals hagi estat convocada.

l) Aprovar o denegar els convenis col·lectius, Pactes d’empresa o d’altres d’àmbit laboral que afecti al treball dels intèrprets/artistes i autors proposats per la Junta Directiva.

Article 14. Convocatòria d’Assemblea General.

  1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic i serà convocada per la Junta Directiva per qualsevol dels mitjans de comunicació disponibles per DUB, inclosos mitjans telemàtics.
  2. La Junta Directiva pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de 15 dies a comptar de la sol·licitud. La mateixa serà convocada per la Junta Directiva per qualsevol dels mitjans de comunicació disponibles per DUB, inclosos mitjans telemàtics.
  3. Assistirà a l’Assemblea General, tant Ordinària com Extraordinària, la persona que ocupi el càrrec de Gerència de l’Associació, amb veu però sense vot.
  4. L’Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha de contenir com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. En el cas de la convocatòria per celebrar una Assemblea General Extraordinària caldrà una convocatòria específica on es fixarà dia, lloc, hora i assumptes concrets a tractar, que figuraran a l’ordre del dia. En les reunions d’Assemblea General Extraordinària no es podrà tractar cap tema que no figuri en l’ordre del dia.
  5. La convocatòria s’ha de comunicar quinze (15) dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un correu electrònic o bé per correu postal adreçat al correu que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l’associació.
  6. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el Secretari General o el vocal de més edat de la Junta.
  7. El Secretari General redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar junt amb el President, amb un extracte de les deliberacións, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents.

Article 15.Funcionament d’Assemblea General.

1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats.

2. El 10 % deis socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.

L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

3.En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació. Cada membre pot representar el vot delegat de dos (2) socis. Per fer efectiva la delegació del vot, serà necessària una autorització per escrit del membre interessat on hi constin noms, cognoms, DNI i les firmes de l’interessat i del representant.

4. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).

5. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els socis ho autoritzin expressament.

Article 16. Vot electrònic o telemàtic.

Aquest sistema de votació podrà ser emprat per decisió expressa de la Junta Directiva. En aquest cas, se seguiran els corresponents tràmits d’identificació (certificats digitals, mecanismes d’acreditació…) i registre, garantint que els associats i associades puguin emetre el seu vot.

CAPÍTOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA

Article 17.1. La Junta Directiva és l’òrgan directiu que regeix, administra i representa l’associació i que dur a terme les decisions presses per l’Assemblea General. Componen aquest òrgan nou (9) membres que ostenten els següents càrrecs:

– President.

– Secretaria general.

– Secretaria de Finances i Administració.

– Secretaria d’Acció Sindical.

– Secretaria de Directors i Ajustadors de Doblatge.

– Secretaria de Doblatge en Català.

– Secretaria de Formació.

– Vocal.

– Vocal.

Tots aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents a excepció de la Secretaria d’Acció Sindical que serà assumida per Presidència. Tanmateix, la Secretaria de Formació estarà formada per dos membres de la Junta Directiva.

Article 17.2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis i majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. Els càrrecs hauran d’acreditar un mínim de 5 anys consecutius actius a la professió. El nomenament i el cessament dels càrrecs de Junta s’han de comunicar al Registre pertinent, mitjançant un certificat, emès i signat pel Secretari General i pel President.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 18.1. Duració de mandat de la Junta Directiva. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de tres (3) anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

Article 18.2. Cessament dels càrrecs i vacants. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini del seu mandat pot esdevenir-se per:

– Mort o declaració d’absència.

– Incapacitat o inhabilitació.

– Renuncia notificada a l’òrgan de govern.

– Separació acordada per l’Assemblea General.

– Qualsevol altre que estableixin les lleis i/o els estatuts.

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 19.- La Junta Directiva te les facultats següents:

a) Representar, dirigir, gestionar i administrar l’Associació de la manera mes amplia que reconegui la Llei; així mateix complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

e) Preparar, convocar i fixar l’ordre del dia, lloc i data de celebració de l’Assemblea General, tant les de caràcter ordinari com extraordinari i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f) Redactar els pressupostos i balanços i presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups i comissions de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Proposar a l’Assemblea l’aprovació de convenis col·lectius, Pactes d’empresa o qualsevol altre acord que afecti directa i salarialment als associats/des.

k) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

l) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació.

m) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 31.

n) Admetre, suspendre i donar de baixa els membres de l’Associació en els casos i amb les formes previstes en els presents Estatuts i resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 20. Convocatòria de reunions, funcionament i acords de Junta Directiva:

a) La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

b) La reunió de Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

c) La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball, si compta per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

d)També por nomenar amb el mateix quòrum un o uns quants mandataris, per exercir la funció que els confií amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas .

e) No son delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’assemblea General.

f) Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel President i pel Secretari General. En iniciar-se cada reunió de Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si es procedent.

CAPÍTOL V. LA PRESIDÈNCIA I LA SECRETARIA GENERAL. SECRETARIA DE FINANCES I ADMINSTRACIÓ. SECRETARIA D’ACCIÓ SINDICAL I SECRETARIA DE DIRECTORS I AJUSTADORS DE DOBLATGE. SECRETARIA DE DOBLATGE EN CATALÀ I SECRETARIA DE FORMACIÓ. VOCALIES.

Article 21. Son pròpies del President les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’associació davant de qualsevol instància, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) En nom de l’Associació, contractar, donar poders a tercers, interposar escrits, recursos i/o al·legacions davant les vies governatives i judicials, ordinàries i especials, admetre subvencions i ajudes, llegats, herències i donacions i exercitar i proposar accions.

c) Presidir i dirigir els debats tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

d) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

e) Establir el contingut de la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

f) Visar les actes i els certificats confeccionats per la secretaria General de l’Associació.

g) Ordenar els pagaments a efectuar per l’Associació.

h) Les atribucions restants pròpies del càrrec aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El President es substituït, en cas d’absència o malaltia pel Secretari General o pel vocal de mes edat de la Junta, per aquest ordre.

Article 22. Funcions de la Secretaria General.

El secretari General ha de:

a) Substituir al President, en cas d’impossibilitat manifesta.

b) Custodiar la documentació de l’associació,

c) Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva,

d) Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

e) Coordinar les diferents Secretaries.

f) Redactar  i presentar la memòria anual.

g) Tenir al dia el cens d’associats.

Article 23.  Funcions de la Secretaria de Finances i administració.

El Secretari de Finances i Administració  te com a funció:

a) La custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració i redacció del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.

b) Porta un llibre de caixa.

c) Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.

d) Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 24.  Funcions de la Secretaria d’Acció Sindical.

a) Canalitzar qualsevol reclamació dels associats en matèria laboral i de cessió de drets de Propietat Intel·lectual.

b) Coordinar la participació de l’Associació en els diferents convenis col·lectius i pactes d’Empresa del sector.

c) Promoure i gestionar estudis adreçats a la millora de la formació professional i sindical.

d) Fomentar les relacions de cooperació amb altres associacions professionals o sindicals afins, d’àmbit català, estatal o internacional.

e) Vetllar pel manteniment i millora dels drets fonamentals dels treballadors per compte aliè (laborals, prevenció, assistència sanitària, prestacions socials…).

Article 25. Funcions de la Secretaria de Directors i Ajustadors de Doblatge.

a) Canalitzar qualsevol reclamació en matèria laboral i de cessió de drets de Propietat Intel·lectual i/o d’altres que estiguin directament vinculades al seu treball.

b) Activar les relacions amb entitats de gestió de drets de Propietat Intel·lectual.

c) Donar a conèixer a la societat i a tercers el seu treball com a directors de doblatge i com a ajustadors.

d) Evitar la competència deslleial que en ambdues professions puguin esdevenir-se.

e) Facilitar formació especialitzada en l’ ajust i en gestió d’equips i lideratge pel que correspon al treball de Directors.

Article 26. Funcions de la Secretaria de Doblatge en Català.

a) Vetllar per la qualitat del Doblatge en Català.

b) Defensar les condicions laborals ajustades als Pactes d’empresa i/o Convenis col·lectius que siguin d’aplicació en la contractació d’hores de doblatge en català.

c) Establir relacions i sinergies amb Institucions, i Corporacions locals/ autonòmiques; partits polítics, cadenes de Televisió, entre d’altres, que, i a on es fomenti el doblatge en català.

d) Rebre totes les peticions i millores que els associats estimin oportunes  traslladar, per la millora de les condicions artístiques i laborals del doblatge en català.

Art. 27. Secretaria de Formació.

Funcions de la Secretaria de Formació.

a) Treballar per la obtenció d’un títol oficial homologat públic, contactar amb les administracions autonòmiques i estatals corresponents, per tal d’aconseguir una formació oficial i dissenyar els seus continguts.

b) Idear una formació en doblatge basada en quatre pilars: talent, tècnica, valors i àmplia cultura del mitjà artístic(cinema, teatre ,historia…)en el qual desenvoluparan el seu treball.

c) Proposar cursos de formació per a professionals en actiu i esbrinar quines disciplines artístiques o de gestió demanda la professió.

d) Elaborar un formulari adreçat a l’associat on es recullin les necessitats formatives del soci/a.

e) Proposar activitats, jornades/seminaris de treball, taules rodones i debats  relacionats amb el mitjà artístic i, en concret del doblatge, en el seu sentit més  ampli de la paraula, amb l’objectiu de donar a conèixer la professió i l’associació davant el públic general.

f) Formar part d’iniciatives culturals de tercers relacionades amb el sector del doblatge.

g) Elaborar un document/informe que expliqui la historia del doblatge amb la intenció de que el mateix formi part del pla d’estudis per a la formació en doblatge i per a poder utilitzar-lo en les sessions informatives d’accés a la professió.

h) Efectuar reunions amb les escoles actuals de doblatge i conèixer els seus plans d’estudis.

i) Efectuar reunions amb estudis de doblatge i, en el seu cas, també, clients d’aquests, per activar els cicles d’oient en sala per a socis de DUB.

Article 28. Funcions de les Vocalies.

Estar al front i responsabilitzar se de les possibles comissions que es puguin crear, i  participar en el treball associatiu de les diverses secretaries.

CAPÍTOL VI. LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 29. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar a la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al trimestre un informe detallat de les seves actuacions.

CAPÍTOL VII. PATRIMONI FUNDACIONAL, RÈGIM ECONÒMIC I LÍMITS DEL PRESSUPOST ANUAL.

Article 30. L’Associació té patrimoni propi i independent.

Article 31. Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.

b) les subvencions oficials o particulars.

c) les donacions, les herències o els llegats.

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se. Ingressos per activitats.

Article 32.  L’Associació no podrà destinar els seus béns a altres fins diferents dels propis de l’Associació.

Article 33. Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

Article 34. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 35. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 36. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del President, el tresorer i el secretari. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del President.

CAPÍTOL VIII. REGIM DISCIPLINARI

Article 37. Resolució extrajudicial de conflictes.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir amb motiu de les actuacions desenvolupades o de les decisions adoptades en el si de l’Associació, es resoldran de bona fe mitjançant un acte de conciliació o mediació prèvia amb la Junta Directiva. Si el conflicte involucra la Junta Directiva es podrà acudir al Comitè Mediador (o bé a un servei de Mediació externa), que podrà actuar directament o designar el grup d’acompanyament mes apropiat en cada cas. En última instància es recorrerà a un arbitratge, a traves d’un procediment ajustat al que disposa la legislació nacional vigent reguladora de la matèria.

Tot i prioritzar la resolució dialogada del conflicte, també es preveu que l’òrgan de govern pugui sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor.

La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar-ne la ratificació davant la primera assemblea general que tingui lloc.

CAPÍTOL IX. DEL RÈGIM DE MODIFICACIÓ, FUSIÓ I DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ.

Article 38.1. L’Associació podrà acordar la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, per decisió de l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 38.2. Les votacions per la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, requeriran una votació per majoria qualificada dels socis presents o representats resultant l’obtenció dels vots afirmatius superiors a la meitat dels vots totals emesos.

Article 38.3. L’Associació s’ha establert per temps il·limitat. Només es dissoldrà en els casos següents:

a) Per resolució de l’autoritat competent.

b) Per decisió de l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

38.4 Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

38.5 L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

38.6 Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

38.7 El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

38.8. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

En l’acord de dissolució s’ha d’establir la destinació que cal donar als béns, instal·lacions i serveis de l’associació que puguin quedar després d’atendre les obligacions pendents, que en cap cas pot desvirtuar el caràcter no lucratiu de l’associació.