AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL

OBJECTE:

La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer els serveis ofertats per DUB, C/ Álaba 61, 3er, 08005 Barcelona, Espanya; així com per la recepció de possibles clients, contactes comercials i peticions de feina.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina dubbcn.org, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements continguts en ella són titularitat de DUB, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i la de la unió europea aplicable.

El portal de DUB, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts a les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals DUB són titulars o legítimes llicenciatàries.

CONTINGUTS:

Es facilita a través d’aquesta Web informació sobre els serveis destinats al coneixement públic que en tots casos se subjectaran als termes i condicions expressament detallats en cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a las diferents disposicions legals d’aplicació.

ACCÉS I US:

Tant l’accés a aquesta pàgina Web, com l’ús que es pugui fer de la informació i continguts inclosos en ella serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d’accés a aquesta Web estaràn supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de DUB.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina Web amb fins il·legals o no autoritzats.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de DUB, ni els alteri totalment o parcial. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de DUB.

Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi DUB, presentar les pàgines de DUB, o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

RESPONSABILITAD:

DUB no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ ella.

SERVEI:

DUB es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

GENERALS:

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de DUB, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. L’accés a la pàgina web de DUB implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

HIPERENLLAÇOS:

Els hiperenllaços continguts en el lloc web de DUB poden dirigir a pàgines web de tercers. DUB no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre DIB i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

GENERAL:

A l’efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, DUB, l’informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

DUB, posa en el seu coneixement l’existència d’uns fitxers de dades de caràcter personal, titularitat de DUB, per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. Els citats fitxers es troben llistats al registre d’activitats de tractament juntament amb la informació assenyalada per l’article 30 del Reglament General de Protecció de Dades.

MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT:

DUB, ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’estructura de fitxers, equips i sistemes d’informació amb l’objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de DUB, que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d’informació que els tracti.

Tot el personal contractat per DUB i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la citada normativa, amb especial atenció pel que fa a les seves funcions i obligacions, que seran degudament determinades per DUB.

RECOLLIDA DE DADES:

L’acceptació de les presents condicions, precisa de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que li seran sol·licitats personalment a través de formularis o de la pàgina web. En el moment de la recollida de les dades, l’usuari serà degudament informat dels drets que l’assisteixen.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

EXERCICI DE DRETS:

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podran ser exercitats per l’usuari, o qui a aquest representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a DUB, C/ Álaba 61, 3er, 08005 Barcelona, Espanya. No obstant això podran utilitzar-se altres mitjans que permetin reconèixer la identitat del client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

CONSENTIMIENT:

L’usuari prestarà el seu consentiment perquè DUB pugui fer ús de les seves dades personals amb la finalitat de prestar un correcte compliment dels serveis contractats.

L’emplenament del formulari inclòs en el lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a DUB, implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer, titularitat de DUB.

En el moment de la petició d’aquesta informació, es comunicarà al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.

CESSIÓ A TERCERS:

DUB no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL:

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre DUB i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se DUB a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement versi sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem al client que no faciliti a tercers la seva identificació, contrasenya o números de referència que DUB pogués proporcionar-li. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre DUB i el client es preservi en totes les comunicacions, el client / usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES:

DUB es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en la pàgina web de DUB.

ADREÇA DE CONTACTE:

El lloc web dubbcn.org, és gestionat per DUB, inscrita a la “Dirección general de Tributos Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”.

El fitxer creat està situat al domicili social, el qual queda establert a l’efecte del present Avís Legal, en DUB, C/ Álaba 61, 3er, 08005 Barcelona, Espanya; sota la supervisió i control de DUB, qui assumeix la responsabilitat en l’adopció de mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la RGPD.

DUB, d’acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comunica que l’accepció àmplia d’aquesta Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d’informació per aquest mitjà. En tot cas, és aplicable referent a això, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa de desenvolupament, especialment, pel que fa a l’obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades personals.